Logo GoAndFly Logo SBS
Uprzejmie informujemy o zmianie polityki prywatności zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Polityka prywatności:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma SBS z siedzibą w Szczecinie, ul. , kod pocztowy , adres e-mail: biuro@sbs.szczecin.pl, tel. +48 505 512 521

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu marketingowym Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej.

Podanie danych osobowych na stronie internetowej http://sbs.szczecin.pl/ jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Mam wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być Google, Facebook, Call Page, Tawk. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii. Mam prawo zażądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych. Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w firmie SBS z siedzibą w Szczecinie, to: adres korespondencyjny ul. , , Szczecin, adres e-mail:biuro@sbs.szczecin.pl, tel. +48 505 512 521, formularz kontaktowy dostępny na stronie http://sbs.szczecin.pl/, infolinia +48 505 512 521.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej


Prawa użytkownika strony internetowej:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.


Polityka cookies:

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies i podobnych technologii w celach technicznych, reklamowych, statystycznych oraz by dostosować Serwis do indywidualnych potrzeb Użytkowników.

Można je podzielić na cookies niezbędne, czyli takie, bez których Serwis nie może funkcjonować poprawnie, cookies dotyczące personalizacji, potrzebne, by zapisać ustawienia i preferencje Użytkowników, oraz cookies dotyczące optymalizacji reklam, które zbierają informacje na temat reklam wyświetlanych Użytkownikowi oraz mogą służyć do tworzenia Twojego profilu.

W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące wszystkich powyższych plików cookies.

Możesz przejść do korzystania z Serwisu wybierając "Akceptuję"

Regulamin przewozów

:

PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH

SBS EUROTRANSPORT

ważny od dnia 01.06.2015

Niniejszy Regulamin sporządzono w oparciu o art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo Przewozowe (tekst jednolity Dz. U. 2000 Nr 50 poz. 601, z późn. zmian.)

 1. Postanowienia ogólne.
  1. Przewoźnik – P.P.P. SBS EUROTRANSPORT  ma obowiązek zapewnić pasażerowi przejazd środkiem transportu zgodnie z niniejszymi warunkami na podstawie zezwoleń i licencji wydanych przez właściwe organy administracji publicznej.
  2. Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:
   1. Pasażer - osoba korzystająca z usługi przewozu na podstawie ważnego biletu lub rezerwacji.
   2. Umowa przewozu - jest to umowa zawarta pomiędzy Przewoźnikiem, a Pasażerem w chwili rezerwacji lub nabycia biletu, na jej podstawie Przewoźnik zobowiązuje się przewieźć za wynagrodzeniem Pasażera i jego bagaż z wybranej miejscowości do miejscowości docelowej podróży.
   3. Postanowienia Regulaminu stosuje się do wszystkich pasażerskich przewozów SBS EuroTransport.
   4. Dokonanie rezerwacji na przejazd w P.P.P. SBS EUROTRANSPORT oznacza zawarcie umowy przewozu oraz akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Pasażer
  1. Pasażer winien przybyć na wskazane miejsce odbioru co najmniej 2 minut przed planowanym odjazdem. Niestawienie się pasażera w chwili planowanego odjazdu traktowane jest jako rezygnacja z przejazdu.
  2. Przewoźnik nie będzie oczekiwał na pasażerów, którzy nie przybyli na miejsce odjazdu samochodu o umówionej godzinie.
  3. Pasażer ma obowiązek spełniać wszystkie wymagania związane z podróżą, tj. posiadać ważne dokumenty wyjazdowe, wjazdowe i inne uprawniające do odbycia podróży (dowód osobisty, paszport, wizy). Pasażer winien mieć zapłacony przejazd lub uiścić bezzwłocznie u kierowcy w chwili wsiadania do środka transportu. Pasażer ponosi całkowitą odpowiedzialność za brak w/w dokumentów. Przewoźnik zastrzega sobie prawo odmowy przewozu osoby, która nie posiada ważnego dokumentu podróży i wizy wymaganej do przekroczenia granicy oraz zastrzega, iż samochód nie będzie oczekiwał na Pasażera poddanego indywidualnej odprawie celno – paszportowej lub innych podmiotów kontrolnych.
  4. Pasażer jest zobowiązany do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w transporcie oraz zaleceń obsługi samochodu.
  5. Pasażer odpowiada za szkody wyrządzone Przewoźnikowi (w tym szczególnie za zniszczenia wyposażenia środka transportu) i innym Pasażerom na zasadach ogólnych przewidzianych przepisami Kodeksu Cywilnego.
  6. Pasażer, który w sposób umyślny lub wskutek zaniedbania, zanieczyszcza środek transportu jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Przewoźnika kwoty stanowiącej równowartość kosztów, które musi ponieść Przewoźnik w celu całkowitego naprawienia szkody. W przypadku, gdy wyrządzenie szkody w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym spowoduje wyłączenie środka transportu z eksploatacji, to Pasażer zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowo na rzecz Przewoźnika kary umownej w kwocie 1000zł brutto za każdy dzień wyłączenia samochodu z eksploatacji.
  7. Każdy pojazd jest wyposażony w pasy bezpieczeństwa i Pasażer jest zobowiązany do korzystania z tych pasów podczas podróży.
  8. Dziecko do lat 12, które nie przekracza 150cm wzrostu, przewozi się w foteliku ochronnym lub innym urządzeniu do przewożenia dzieci, odpowiadającym wadze i wzrostowi dziecka oraz właściwym warunkom technicznym. Dziecko powinno podczas całej podróży przebywać w zabezpieczonym foteliku ochronnym.
  9. Dzieci bez względu na wiek mogą podróżować wyłącznie na podstawie aktualnych dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy (dowód osobisty, paszport, wizy). Dzieci do lat 12 muszą podróżować wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. Dzieci pomiędzy 12, a 18 rokiem życia mogą podróżować samodzielnie pod warunkiem posiadania druku „Oświadczenia o przewozie osoby nieletniej”, wypełnionego przez rodzica lub prawnego opiekuna dziecka. Druk ten powinien być wypełniony i podpisany w obecności kierowcy lub członka załogi pojazdu i przekazany kierowcy przed zajęciem miejsca w samochodzie.
  10. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za osoby małoletnie podróżujące bez prawnego opiekuna.
  11. Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW). Ubezpieczenie obejmuje tylko sytuacje, które wydarzyć się mogą w trakcie pobytu Pasażera w samochodzie. Inne zdarzenia losowe, powodujące szkody pasażera powstałe poza samochodem nie są objęte tym ubezpieczeniem.
  12. Palenie tytoniu, e-papierosów, spożywanie alkoholu oraz zażywanie środków odurzających w samochodzie jest zabronione.
  13. Pasażer nie mogący znaleźć samochodu w umówionym miejscu, czy w przypadku opóźnień, zmian lub jakichkolwiek problemów proszony jest o kontakt pod całodobowy numer: +48 78 466 99 66. Ewentualne reklamacje nie będą uwzględniane w przypadku braku kontaktu telefonicznego ze strony Klienta.
  14.  
   1. Dotyczy kursów rejsowych(z innymi pasażerami). Oczekiwany czas Pasażera na opuszczenie lotniska nie może przekraczać 35 minut po lądowaniu w przypadku transferów grupowych. Po tym czasie kierowca ma prawo odjechać bez pasażera. W razie opóźnienia samolotu powyżej 30 min kierowca ma prawo odjechać bez pasażera, w tym momecie pasażer ma możliwość skorzystania z usługi następnym kursem w miarę wolnych miejsc.
   2. W przypadku opóźnienia samolotu do 1,5 godziny Przewoźnik czeka na pasażerów bez dopłaty. Powyżej tego czasu dopłata do każdej godziny wynosi 20zł. Dotyczy przejazdów indywidualnych.
 3. Przewoźnik
  1. Przewoźnik działając w oparciu o art. 135 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. 2003, nr 128, poz.1175) ma prawo przed rozpoczęciem podróży żądać od Pasażera okazania ważnego dokumentu (dowodu osobistego, paszportu i wizy). W przypadku nie okazania powyższych dokumentów podróży Przewoźnik może odmówić przyjęcia Pasażera na pokład pojazdu.
  2. Przewoźnik ma prawo nie dopuścić do zajęcia miejsca w samochodzie lub żądać jego opuszczenia w przypadku gdy pasażer:
   1. nie przestrzega warunków umowy o przewóz.
   2. znajduje się w stanie nietrzeźwym lub jest pod wpływem narkotyków lub wskazującym na chorobę zakaźną.
   3. zachowuje się w sposób uciążliwy dla pozostałych pasażerów.
   4. nie przestrzega poleceń kierowcy lub załogi pojazdu.
  3. Przewoźnik nie odpowiada finansowo za przerwy i opóźnienia w podróży co nie może czynić pozytywnym rozpatrzeniem reklamacji  (w tym dojechanie punktualne do miejsca zaplanowanej podróży) powstałe z niezależnych od niego przyczyn (awaria pojazdu, warunki atmosferyczne, żywioły, decyzja wojska, policji, kontrole drogowe, zamknięcia drogi, odprawy graniczne, korki na lotnisko jak również między lotniskami) lub uzyskania od zamawiającego błędnych lub niepełnych informacji o wylocie lub przylocie Pasażera.
  4. Jeżeli przed rozpoczęciem przewozu lub w czasie jego wykonywania zaistnieją okoliczności uniemożliwiające jego wykonanie (np. awaria pojazdu) przewoźnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym pasażerów oraz zapewnić, w jak najszybszym czasie, bez dodatkowej opłaty zastępczy przewóz do miejsca przeznaczenia.
  5. Kierownictwo lub kierowca P.P.P. SBS EuroTransport ma prawo odmówić przewozu bagażu, jeżeli ze względu na rozmiary, charakter lub rodzaj jego, załadowanie mogłoby opóźnić odjazd pojazdu lub wpłynąć na czas odprawy granicznej w takim rozmiarze, który skutkowałby opóźnionym przyjazdem pojazdu do miejsc docelowych.
  6. Zabrania się przewozu zwierząt na pokładach naszych pojazdów. W wyjątkowych sytuacjach na pisemną prośbę Klienta Przewoźnik może wyrazić zgodę na przewóz małego zwierzęcia (pies, kot, fretka do 5 kg). Zgoda na przewóz zwierzęcia wydawana jest pisemnie.
   1. Przewożone zwierzę musi posiadać paszport, wszczepiony mikroczip i badania weterynaryjne wymagane na wjazd do krajustanowiącego kraj podróży.
   2. Za przewóz zwierzęcia pobierana jest opłata w wysokości 50% wartości pełnopłatnego biletu przez Pasażera.
  7. Przewoźnik dołoży wszelkich starań, aby przewieźć Pasażerai jego bagaż w odpowiednim czasie, zgodnie z rozkładem jazdy, ale z przyczyn niezależnych od niego, nie może tego zagwarantować.
  8. Przewoźnik nie odpowiada za odwołania kursów z przyczyn od niego niezależnych (np. zamknięcie granic, ze względu na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa państwa bądź w wypadku klęski żywiołowej i ciężkich warunków atmosferycznych), ani wynikających z nich dalszych skutków.
  9. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do realizacji przewozupojazdem  zastępczym - innym niż przewoźnika. Ponadto ze względów logistycznych lub bezpieczeństwa podróżnych Przewoźnik może wprowadzić przesiadki podczas przejazdu.
  10. Przewoźnik jest zobowiązany do zapewnienia fotelików przy przewozie środkiem transportu bez wcześniejszych ustaleń z pasażerem. Przewoźnik na życzenie klienta oraz w ramach posiadanych możliwości, zapewni przewóz dziecka w wieku do lat 12, nieprzekraczającego 150cm wzrostu w foteliku ochronnym lub innym urządzeniu do przewożenia dzieci.
  11. Zgodnie z ustawą o ochronie praw osobowych przewoźnik nie udziela informacji na temat pasażerów. Informacje wydajemy na podstawie nakazu policji lub prokuratury.
  12. W przypadku opóźnień powstałych z przyczyn niezależnych od przewoźnika - podane w pkt.3.3 przewoźnik nie odpowiada za realizację połączeń poza własną siecią (również finansowo), oraz nie odpowiada finansowo za wszelkie następstwa spowodowane opóźnieniami. Przewoźnik nie odpowiada również za niestosowne, nieodpowiednie i uciążliwe zachowanie się pasażerów wobec innych, ale jeśli pasażer będzie zagrażał psychicznie lub fizycznie innym pasażerom pasażer taki niezwłocznie będzie proszony o opuszczenie samochodu na najbliższym parkingu, stacji benzynowej. W sytuacji zagrożenia lub nieodpowiedniego zachowania pasażera, prewoźnik jest zobowiązany do poinformowania odpowiednich służb takich jak policja, straż graniczna itp.
  13. Szczegółowy grafik godzinowy (godziny odbiorów z poszczególnych adresów) transferów do Berlina odbywa się dzień przed zaplanowaną podróżą. Może zaistnieć korekta zaproponowanej wcześniej godziny odbioru pasażera zgodnie z logistycznym ułożeniem trasy, zapowiadanymi robotami drogowymi lub innymi czynikami co wiązać by się mogło z opóżnieniem lub późnieszym dojazdem na lotnisko lub dworzec.
 4. Bilety
  1. Za bilet przewoźnik określa wykupioną rezerwację (w siedzibie firmy bądź przelewem) lub płatność na miejscu u kierowcy w pojeździe.
  2. Bilet może być zakupiony w siedzibie firmy, sieci agencyjnej Przewoźnika, u kierowcy lub na stronach internetowych.
  3. Przewoźnik oferuje na sprzedaż następujące rodzaje biletów:
   1. jednostronny - jest to bilet z określoną datą wyjazdu upoważniający do przejazdu w jedną stronę od miejsca rozpoczęcia podróży do miejsca jej zakończenia.
   2. dwustronny - jest to bilet upoważniający do przejazdu w obydwie strony z określonymi datami wyjazdu w obu kierunkach.
   3. open – jest to bilet dwustronny i jest ważny przez okres 6 miesięcy od daty rozpoczęcia pierwszej podróży.
  4. Rezerwacji miejsc w pojeździe dokonuje się bez przydziału określonego numeru miejsca.
  5. W przypadku rezygnacji przez Pasażera z odbycia podróży, przysługuje mu zwrot należności stosowny do niewykorzystanego świadczenia przewozowego po potrąceniu części należności (odstępnego). W zależności od terminu rezygnacji Przewoźnikowi przysługuje prawo do dokonania potrąceń następujących kwot:
   1. powyżej 14 dni przed wyjazdem 20% wartości biletu,
   2. od 14 dni do 48 godzin przed wyjazdem 35% wartości biletu,
   3. od 48 godzin do 24 godzin przed wyjazdem 60% wartości biletu,
   4. poniżej 24 godzin przed wyjazdem 95 % wartości biletu.
   5. Zwrotu należności za niewykorzystany bilet dokonuje siedziba P.P.P. SBS EUROTRANSPORT
  6. Aktualny cennik transferów na lotniska oraz innych przewozów pasażerskich P.P.P. SBS EUROTRANSPORT dostępny jest pod numerami telefonów, jak również w siedzibie firmy.
  7. Warunkiem ofert promocyjnych lub przyznania zniżek jest okazanie stosownego dokumentu w chwili zakupu biletu oraz podczas kontroli biletów w samochodzie. W przypadku nie posiadania dokumentów uprawniających do przyznania zniżki podczas przejazdu obsługa autokaru jest zobowiązana i uprawniona do pobrania dopłaty do pełnej ceny biletu.
 5. Bagaż
  1. Pasażer ma prawo do bezpłatnego przewozu 1 sztuki bagażu podstawowego (walizka, torba podróżna, plecak) o łącznej wadze nie przekraczającej 25kg. Pasażer oprócz bagażu podstawowego ma również prawo do przewozu 1 sztuki bagażu podręcznego o wadze do 5kg.
  2. Bagaż podręczny powinien mieć wymiary pozwalające na swobodne umieszczenie go pod siedzeniem, w luku bagażowym lub na półce znajdującej się bezpośrednio nad fotelem. Bagaż podręczny nie powinien utrudniać swobody podróży pozostałym Pasażerom.
  3. Każdy dodatkowy bagaż jest zabierany w miarę wolnych miejsc w bagażniku za dodatkową opłatą 10 zł. Bagaż musi być wcześniej zgłoszony w biurze firmy. W innym wypadku nie jest zabierany na pokład pojazdu.
  4. Wózek dziecięcy zabierany jest w miarę wolnych miejsc w bagażniku i podlega dodatkowej opłacie 10zł. Bagaż ten powinien być odpowiednio zabezpieczony przez podróżnego. Bagaż musi być wcześniej zgłoszony w biurze firmy. W innym wypadku nie jest zabierany na pokład pojazdu.
  5. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty osobiste i bagaż podręczny znajdujący się poza lukiem bagażowym i będący pod bezpośrednią opieką Pasażera chyba, że szkoda powstała z jego winy.
  6. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody polegające na utracie lub uszkodzeniu przewożonej gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, sprzętu elektronicznego oraz rzeczy o wartości naukowej, artystycznej lub kolekcjonerskiej chyba, że rzeczy te przyjął na przechowanie albo szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Przewoźnika.
  7. Przedmioty pozostawione w pojeździe przez zapomnienie lub z innych powodów nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością Przewoźnika. Przedmioty znalezione w pojeździe przez kierowcę są przechowywane w siedzibie Przewoźnika przez 30 dni. Po tym czasie zostają zutylizowane.
  8. Zabrania się przewozu w bagażu jak również przy sobie materiałów i przedmiotów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu w transporcie, stwarzać możliwość wyrządzania szkody innym podróżnym, bądź przewoźnikowi oraz narazić podróżnych na niewygody.
  9. Za przewóz sprzętu sportowego (narty, deska snowboardowa, rowery), Przewoźnik pobiera opłatę 50% wartości biletu jaką płaci podróżny. Sprzęt powinien być odpowiednio zapakowany w futerał lub pokrowiec. Bagaż musi być wcześniej zgłoszony w biurze firmy.
 6. Reklamacje
  1. Wszelkie reklamacje wynikające z realizacji umowy przewozu należy kierować pisemnie (listem poleconym) lub drogą elektroniczną na adres Przewoźnika, w okresie miesiąca od zaistnienia okoliczności będących przedmiotem reklamacji. Po tym okresie reklamacja nie jest rozpatrywana. Wyłączną osobą uprawnioną do składania reklamacji jest Pasażer. Osób niepełnoletnich prawny opiekun, następca prawny bądź pełnomocnik. Reklamacje złożone przez osoby trzecie nie będą rozpatrywane. Przy zgłoszeniu reklamacji należy opisać zaistniałe okoliczności, zastrzeżenia, podać imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedzibę) osoby składającej reklamację, doznane szkody, wykaz załączonych dokumentów oraz określić sposób rekompensaty. W przypadku reklamacji dotyczącej bagażu pisemne potwierdzenie jego uszkodzenia lub utraty. Przewoźnik rozpatruje reklamacje w terminie jednego miesiąca od dnia jej doręczenia na adres Przewoźnika.
  2. Warunki składania i szczegółowy tryb rozpatrywania reklamacji regulują przepisy wykonawcze do Ustawy Prawo Przewozowe.
 7. Inne postanowienia końcowe
  1. Kierowca nie jest uprawniony do przyjmowania zapisów i robienia rezerwacji na przejazd.
  2. Rezerwacji wszelkich przejazdów i rezerwacji dokonuje się wyłącznie:
   1. w siedzibie firmy Przewoźnika.
   2. drogą elektroniczną (e-mail, skype).
   3.  telefonicznie (numery podane na stronach P.P.P. SBS EUROTRANSPORT)
   4. u agentów do tego uprawnionych.
  3. Użytkownicy serwisu oraz osoby składające zamówienia, zapytania drogą elektroniczną, są dodawani do newslettera, zapoznały się i akceptują treść regulaminu P.P.P. SBS EUROTRANSPORT, oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez P.P.P. SBS EUROTRANSPORT, jako administratora danych osobowych, w celu realizacji usług dostępnych w Serwisie. . Wszystkie dane są gromadzone i w pełni chronione na serwerach oraz spełniają wszelkie najwyższe standardy bezpieczeństwa.
  4. Niniejszy regulamin dostępny jest do wglądu w siedzibie Przewoźnika, pojazdach firmy oraz na stronach internetowych.
  5. W sprawach nieregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
  6. Postanowienia niniejszego Regulaminu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.